Bod č.21.:

PROP+OK/24 - Porušení rozpočtové kázně spolku Klub arabské kultury a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2013/001270 (P/III/6))
Příloha č.2 (Žádost Spolku Klub arabské kultury o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.3 (Žádost spolku Klub arabské kultury o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.4 (Usnesení KK RMP č. 11/15 ze dne 15. 4. 2015)
Příloha č.5 (Usnesení FK RMP č. 19/15 ze dne 25. 5. 2015)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 629 ze dne 4. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:291 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX