Bod č.22.:

PROP+OK/25 - Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Západočeské muzeum v Plzni a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/001188 (P/IV/32) )
Příloha č.2 (Žádost Západočeského muzea v Plzni, p. o., o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.3 (Usnesení KK RMP č. 11/15 ze dne 15. 4. 2015)
Příloha č.4 (Usnesení FK RMP č. 20/15 ze dne 25. 5. 2015)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 630 ze dne 4. 6. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:292 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX