Bod č.67.:

ORP/6 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky pozemků parc. 362/4 a parc. č. 1452/2, oba k.ú. Černice

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebností)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX