Bod č.72.:

ORP/11 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti)
Příloha č.3 (orientační mapa)
Příloha č.4 (geometrický plán k pozemku p.č. 2650 k.ú. Doubravka)
Příloha č.5 (geometrický plán k pozemku p.č. 12824/1 k.ú. Plzeň 4)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (městské pozemky-modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX