Bod č.27.:

KŘTÚ/15 - Záměr zadat specializovanou VZ malého rozsahu na přeložku distribučního zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. v rámci realizace stavby „Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k PD pro vydání územního rozhodnutí)
Příloha č.2 (Budoucí smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení)
Příloha č.3 (Zápis VZVZ)
Příloha č.4 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:297 rok:2015

8. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 18.6.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX