Bod č.9.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Vrácení části prostředků týkající se podpory poskytnuté statutárnímu městu Plzeň v rámci realizace akce "DVI MP"

(předkladatel:p. primátor, Ing. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis SFŽP ČR doručený dne 18. 5. 2015)
Příloha č.2 (Smlouva č. 70220413-FS o poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti a ze SFŽP ČR včetně dodatků č. 1 a 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:415 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX