Bod č.21.:

PROP+OK/13 - Porušení rozpočtové kázně spolkem Středisko západočeských spisovatelů o. s. a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2011/005322)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ze dne 3. 6. 2015)
Příloha č.3 (Upřesnění žádosti ze dne 18. 6. 2015)
Příloha č.4 (Výtah ze zápisu z jednání KK RMP ze dne 10. 6. 2015 - Usnesení č. 21/15 )
Příloha č.5 (Výtah ze zápisu FK RMP ze dne 22. 6. 2015 – Usnesení č. 29)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 832 ze dne 13. 8. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:427 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX