Bod č.22.:

PROP+OK/14 - Porušení rozpočtové kázně společností Galerie města Plzně, o.p.s., a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/002043)
Příloha č.2 (Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.3 (Výtah ze zápisu KK RMP ze dne 13. 5. 2015 - Usnesení KK RMP č. 13/15)
Příloha č.4 (Výtah ze zápisu FK RMP ze dne 22. 6. 2015 – Usnesení č. 24)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 833 ze dne 13. 8. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:428 rok:2015

9. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.9.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX