Bod č.66.:

MAJ/13 - Výsledek elektronické veřejné dražby budov bez čp/če, zaps. na LV č. 26432 pro k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP)
Příloha č.2 (Usnesení RMP)
Příloha č.3 (Usnesení o udělení příklepu)
Příloha č.4 (Vyrozumění o nabytí práv. moci usnesení o příklepu)
Příloha č.5 (Potvrzení o zaplacení nejvyššího podání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX