Bod č.33.:

RadM/1 - Bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p.č. 11092/80 k.ú. Plzeň a p.č. 773/112 k.ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh" od ČR, přísl.hospodařit s maj.státu Státní pozemkový úřad

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 351 ze dne 12.6.2014 a ZMP č. 111 ze dne 5.3.2015)
Příloha č.2 (Výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (Záborový elaborát textová + grafická část)
Příloha č.4 (Geometrické plány)
Příloha č.5 (Snímky z kat. mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:515 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX