Bod č.57.:

PROP/10 - Rozhodnutí o prodloužení termínu dokončení stavby akce III/0267 – Červený Újezd a zahájení jejího užívání ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Obcí Zbůch

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Obce Zbůch )
Příloha č.2 (Smlouva o smlouvě budoucí kupní a dodatek č. 1)
Příloha č.3 (Zákres trvalého záboru – předmět smlouvy o budoucí smlouvě kupní)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy – letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapy – orientační mapa)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (Usnesení RMP ze dne 24. 9. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:541 rok:2015

10. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.10.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX