Bod č.84.:

OI+ŘEÚ/1 - Informativní zpráva o stavu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 9. 2015

(předkladatel:Ing. Grisník, Ing. Kuglerová )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní práva ) (*)
Příloha č.1 (Příloha k informativní zprávě - jmenovitý seznam staveb)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX