Bod č.54.:

MAJ/10 - Změna usn. ZMP č. 167 ze dne 9. 4. 2015 ve věci výkupu podílů ve výši 3/7 k celku parc.č. 1005, 1043/156, 1043/161, 1043/207, 1043/209, 2586/4, 2586/7, 2586/11, k.ú. Doubravka, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 9971 pro k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (znění textu kupní smlouvy)
Příloha č.2 (znění textu smlouvy o advokátní úschově)
Příloha č.3 (požadavek právního zástupce p. Ing. Martínka)
Příloha č.4 (přijatá usn. ZMP a RMP k výkupu)
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.6 (usn. RMP č. 1063 ze dne 15. 10. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:604 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX