Bod č.17.:

PROP+OK/17 - Porušení rozpočtové kázně paní Mgr. Jindřiškou Kikinčukovou a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/001432)
Příloha č.2 (Žádost Mgr. J. Kikinčukové o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně)
Příloha č.3 (Usnesení KK RMP č. 25/15 ze dne 26. 8. 2015)
Příloha č.4 (Usnesení FK RMP č. 38 ze dne 14. 9. 2015)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 1125 ze dne 29. 10. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:567 rok:2015

11. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 12.11.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX