Bod č.76.:

KŘTÚ/2 - Projekt UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 („Adaptace na změnu klimatu ve městech: pomocí přírodě blízkých opatření“)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

12. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.12.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX