Bod č.50.:

MAJ/12 - Bezúplatný převod podílu 3/8 k celku pozemku parc. č. 815, k. ú. Doubravka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka ÚZSVM ze dne 11. 6. 2015)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1346/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX