Bod č.40.:

MAJ/2 - Uzavření kupní smlouvy pro stavbu „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – část Černý most“ s ČR - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OI)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.4 (zákres trvalého záboru – výkup)
Příloha č.5 (snímky map)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM 24. 11. 2015)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 1342 ze dne 17. 12. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX