Bod č.46.:

MAJ/8 - Převod dětského hřiště na městském pozemku parc. č. 2429/1, k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (zákres)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX