Bod č.17.:

KŘTÚ/1 - Svěření objektů v areálu Cukrovarská do správy SITMP

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapa s vyznačením zúžení výpůjčky a svěřením)
Příloha č.2 (celkový letecký snímek areálu Cukrovarská ul.)
Příloha č.3 (zákres dosavadního rozsahu výpůjčky SITMP)
Příloha č.4 (výpis z KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX