Bod č.18.:

KŘTÚ/2 - Dodatkový grant k projektu UrbanAdapt - „Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace )
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX