Bod č.31.:

PROP/2 - Konečné vypořádání pozemků p. č. 197, 5255/4 a 5263/2, vše v k. ú. Plzeň, formou prodeje

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (geometrický plán zapsaný v KN)
Příloha č.3 (usn. ZMP č. 783/2009 a č. 392/2014)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (situace - rozsah nájmu)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 1350/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX