Bod č.9a.:

NámK/4 - Rozpočtové opatření související s uvolněním prostředků z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic Kanceláře primátora – projekty ÚKEP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:10 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX