Bod č.69.:

EVID/1 - Darování movitého majetku užívaného Dětským diagnostickým ústavem, středisko výchovné péče, základní škole a školní jídelně se sídlem Karlovarská 67, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Diagnostického ústavu, stanovisko BEZP MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 57 ze dne 16.2.2012)
Příloha č.3 (seznam movitého majetku )
Příloha č.4 (doporuení KNM RMP) (*)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 156)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:122 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX