Bod č.58.:

MAJ/9 - Výkup stavby bez č. p./č. e. na st. parc. č. 55/4 o výměře 160 m2, zast. plocha a nádvoří, zaps. na LV č. 1 pro k. ú. Litice u Plzně, z majetku státu do majetku města, svěření objektu do trvalé správy MO Plzeň 6–Litice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení MO Plzeň6-Litice)
Příloha č.2 (sdělení ÚZSVM)
Příloha č.3 (usnesení ZMO Plzeň 6-Litice č. 60/2015)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (usnesení RMO Plzeň 6 č. 7/2016)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 9. 2. 2016)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 147/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:111 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX