Bod č.32.:

ORP/9 - Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Vězeňskou službou České republiky – Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba - SO 421

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán – SO 421)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (modrá mapa - pozemky města)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 130 ze dne 18. 2. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:84 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX