Bod č.33.:

ORP/10 - Uzavř. sml. o zříz. VB - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba – SO 420, SO 421

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti) (*)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán – SO 420)
Příloha č.4 (geometrický plán – SO 421)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (modrá mapa-pozemky města)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 131 ze dne 18. 2. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:85 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX