Bod č.63.:

MAJ/14 - BÚP podílu 1/2 k celku parc. č. 1043/94, parc. č. 1043/110, parc. č. 1043/117 a parc. č. 1043/119, vše k. ú. Doubravka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 585/2013.)
Příloha č.2 (korespondence ÚZSVM)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 9. 2. 2016)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 142/2016.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:116 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX