Bod č.74.:

MAJ+PROP/16 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2015 a výsledek el. veř. dražby spoluvl. podílu 1/40 pozemku p.č. 1850/1 k.ú. Valcha

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled VD a VŘ - MAJ)
Příloha č.2 (Přehled VD a VŘ - PROP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP - uskutečněná dražba)
Příloha č.4 (Usnesení RMP - uskutečněná dražba)
Příloha č.5 (Usnesení o udělení příklepu, včetně nabytí právní moci - uskutečněná dražba)
Příloha č.6 (Potvrzení o doplacení nejvyššího podání - uskutečněná dražba)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX