Bod č.61.:

MAJ/12 - Výkup podílu 3/32 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 1210 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1346/2015)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (dopis MAJ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 654/2006 a č. 722/2008)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 293/2015)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 9. 2. 2016)
Příloha č.8 (Komise RMO Plzeň 4 ze dne 15. 2. 2016)
Příloha č.9 (usnesení RMP č.144/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:114 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX