Bod č.36.:

ORP/13 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Plzeň – kanalizační přípojka bahníku TT Plaská

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (geometrický plán)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (modrá mapa-pozemky města)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 729 ze dne 18. 6. 2015)
Příloha č.8 (usnesení ZMP č. 348 ze dne 18. 6. 2015)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 134 ze dne 18. 2. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:88 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX