Bod č.78.:

RadM/5 - Výkup podílu na pozemcích parc. č. 314/2, 3851/14 a 3851/15, vše k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 44/2016)
Příloha č.2 (důvodová zpráva leden 2016)
Příloha č.3 (záborový elaborát-grafická část)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:202 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX