Bod č.90.:

MAJ/6 - Výkup podílu 3/32 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 1210 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 1346/2015 a ZMP č. 51/2016 )
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (dopis MAJ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 654/2006 a č. 722/2008)
Příloha č.5 (usnesení Rady MO Plzeň 4 č. 47/2016)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 293 ze dne 24. 3. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:214 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX