Bod č.95.:

MAJ/11 - Reálné rozdělení pozemku parc. č. 11038/2, k. ú. Plzeň, a dále zrušení věcných břemen zatěžujících povinný pozemek parc. č. 11038/2, zaps. na LV č. 8925 pro k. ú. Plzeň, ve spoluvlastnictví města Plzně a fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost s příslušnými doklady)
Příloha č.2 (vyjádření SVSMP k rozdělení pozemku)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 1. 3. 2016)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 295 ze dne 24. 3. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:219 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX