Bod č.19.:

PROP+OSS/21 - Porušení rozpočtové kázně spolkem Občanské sdružení ProCit, z.s. a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/004884)
Příloha č.2 (Žádost daňového subjektu o prominutí odvodu a případného penále za PRK)
Příloha č.3 (Usnesení FK RMP č. 56)
Příloha č.4 (Usnesení KSVZ RMP č. 12/16)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX