Bod č.20.:

PROP+OSS/22 - Porušení rozpočtové kázně organizací CENTRUM HÁJEK, z.ú. a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/000492)
Příloha č.2 (Dodatek ke smlouvě č. 2014/000492/1)
Příloha č.3 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/003180)
Příloha č.4 (Žádost daňového subjektu o prominutí odvodu a případného penále za )
Příloha č.5 (Usnesení FK RMP č. 57)
Příloha č.6 (Usnesení KSVZ č. 13/16)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:143 rok:2016

15. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX