Bod č.11.:

EAP/6 - Návrh Vyhlášky statut. města Plzně č. .../2016, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - účinnost od 1. 1. 2017

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení-návrh vyhlášky st.města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - kopie žádosti Ing. Pavla Kotase ze dne 18.4.2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - návrh vyhlášky)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - mapa území MO Plzeň 2-Slovany s vyznačením navržených koeficientů)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - mapa území k.ú. Božkov - návrh/ 2015 /podklady )
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - mapa území k.ú. Bručná - návrh/ 2015/ podklady)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - mapa území k.ú. Hradiště u Plzně - návrh/ 2015/ podklady)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - mapa úzení k.ú. Plzeň - návrh/ 2015/ podklady)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - mapa území k.ú. Koterov- návrh/ 2015/ podklady)
Příloha č.31 (Příloha č. 3 - 1) Rozpis propočtů podle jednotlivých k.ú. - počet parcel/ domů)
Příloha č.32 (Příloha č. 3 - 2) Rozpis propočtů podle jednotlivých k.ú. - počet domů/ finanční dopad)
Příloha č.33 (Příloha č. 3 - 3) Finanční dopad změn koeficientů dle vzorového příkladu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2016

11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX