Bod č.48.:

BYT/2 - RIEGROVA 24 – započtení nákladů na opravy a úpravy prodejny Floracentrum Jiřina na dlužnou pohledávku

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost p. Kadavy včetně předávacího protokolu a faktur)
Příloha č.2 (Výpis z KN - nemovitosti Riegrova 24)
Příloha č.3 (Katastrální mapa Riegrova 24)
Příloha č.4 (FOTO budovy Riegrova 24)
Příloha č.5 (FOTO vyklizených prostorů prodejny Riegrova 24)
Příloha č.6 (Specifikace dlužných pohledávek, tzv. tabulka dluhů z evidence správce)
Příloha č.7 (Znalecký posudek č. 2493-030/2015)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 664/09.06.2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:360 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX