Bod č.55.:

MAJ/6 - Směna pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související se stavbou Městský (západní) okruh, II. etapa, ČR, Fakultní nemocnice Plzeň a zřízení služebnosti ve prospěch města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (GP č. 10504-9/2016)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM ze dne 10. 5. a 24. 5. 2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 607/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:367 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX