Bod č.72.:

MAJ/24 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň 4 mezi městem Plzní a spoluvlastníky zaps. na LV č. 394 pro k. ú. Plzeň 4.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. souvisejících příloh)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 4)
Příloha č.4 (návrh SVS na dělení pozemků vč. zákresu trasy sítí a zaměření stávajícího oplocení)
Příloha č.5 (dříve přijaté doporučení KNM RMP + informativní zpráva ze dne 25. 2. 2014)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky z KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.8 (geometrický plán (neověřený))
Příloha č.9 (KNM RMP ze dne 12. 4. 2016)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 613 ze dne 26. 5. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX