Bod č.67.:

MAJ/19 - Směna částí pozemků parc. č. 825/11 a parc. č. 825/1, oba k. ú. Radobyčice, mezi městem Plzeň a fyzickou osobou.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zákres SVSMP)
Příloha č.2 (žádost na FO)
Příloha č.3 (stanovsko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení MO Plzeň 3 č. 87/2016)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 22. 3. 2016)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 612/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:379 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX