Bod č.14.:

FIN/5 - Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání valné hromady)
Příloha č.2 (Pozvánka na valnou hromadu)
Příloha č.3 (Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku spol. DOMINIK CENTRUM s.r.o.)
Příloha č.4 (Zpráva auditora a účetní závěrka za období od 1.7.2014 do 31.12.2015)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami)
Příloha č.6 (Zpráva dozorčí rady společnosti)
Příloha č.7 (Návrh na rozdělení zisku)
Příloha č.8 (Zpráva o činnosti, hospodaření a stavu majetku spol. DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.)
Příloha č.9 (Související usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:321 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX