Bod č.15.:

PROP+OK/23 - Porušení rozpočtové kázně spolku Animánie o.s. a s tím související úkony

(předkladatel:nám. Kotas, nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2011/005352)
Příloha č.2 (Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 2011/005352/2)
Příloha č.3 (Žádost daňového subjektu o prominutí odvodu a penále za PRK )
Příloha č.4 (Usnesení FK RMP č. 67/16)
Příloha č.5 (Usnesení KK RMP č. 8/16) (*)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 652/16)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:322 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX