Bod č.33a.:

NámH/2 - Záměr města Plzně uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví zn. BTU/4/93-DS/47/2002 - Klatovská 90

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o BÚP včetně dodatků)
Příloha č.2 (dosud přijatá usnesení)
Příloha č.3 (sdělení ÚZSVM včetně návrhu Dodatku č.2)
Příloha č.4 (katastrální mapy, modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orientační turist.mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2016

18. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 23.6.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX