Bod č.20.:

TN/1 - Rozhodnutí o námitkách a vydání Územního plánu Plzeň formou opatření obecné povahy č.1/2016

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (č. 1 Územní plán Plzeň – výrok)
Příloha č.2 (č. 2 Územní plán Plzeň – výrok, Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit)
Příloha č.3 (č. 3 Základní členění území )
Příloha č.4 (č. 4 Hlavní výkres, plochy s rozdílným způsobem využití)
Příloha č.5 (č. 5 Urbanistická koncepce)
Příloha č.6 (č. 6 Koncepce uspořádání krajiny)
Příloha č.7 (č. 7 Územní systém ekologické stability)
Příloha č.8 (č. 8 Dopravní infrastruktura)
Příloha č.9 (č. 9 Technická infrastruktura – vodní hospodářství)
Příloha č.10 (č. 10 Technická infrastruktura – energetika a elektronické komunikace)
Příloha č.11 (č. 11 Veřejně prospěšné stavby)
Příloha č.12 (č. 12 Občanské vybavení)
Příloha č.13 (č. 13 Preferovaný způsob vytápění)
Příloha č.14 (č. 14 Ochrana krajinného rázu)
Příloha č.15 (č. 15 Rekreace individuální – prostorová regulace)
Příloha č.16 (č. 16 Územní plán Plzeň návrh - odůvodnění)
Příloha č.17 (č. 17 Územní plán Plzeň - odůvodnění Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit)
Příloha č.18 (č. 18 Vyhodnocení připomínek)
Příloha č.19 (č. 19 Rozhodnutí o námitkách)
Příloha č.20 (č. 20 Koordinační výkres)
Příloha č.21 (č. 21 Širší vztahy)
Příloha č.22 (č. 22 Zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa)
Příloha č.23 (č. 23 Výškové členění)
Příloha č.24 (č. 24 Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 253 ze dne 22. 6. 2016)
Příloha č.25 (č. 25 Usnesení ZMO Plzeň 2 ze dne 16. 8. 2016)
Příloha č.26 (č. 26 Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 50 ze dne 20. 6. 2016)
Příloha č.27 (č. 27 Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 40 ze dne 30. 6. 2016)
Příloha č.28 (č. 28 Usnesení ZMO Plzeň 5 č. 30 ze dne 8. 6. 2016)
Příloha č.29 (č. 29 Usnesení ZMO Plzeň 6 č. 45 ze dne 13. 6. 2016)
Příloha č.30 (č. 30 Usnesení ZMO Plzeň 7 č. 11 ze dne 13. 6. 2016)
Příloha č.31 (č. 31 Usnesení ZMO Plzeň 8 č. 10 ze dne 6. 6. 2016)
Příloha č.32 (č. 32 Usnesení ZMO Plzeň 9 č. 15 ze dne 20. 6. 2016)
Příloha č.33 (č. 33 Usnesení ZMO Plzeň 10 č. 24 ze dne 27. 6. 2016)
Příloha č.34 (č. 34 Usnesení KKR RMP ze dne 16. 8. 2016)
Příloha č.35 (č. 35 Usnesení ZMP č. 340 ze dne 26. 6. 2008)
Příloha č.36 (č. 36 Usnesení ZMP č. 114 ze dne 22. 3. 2012)
Příloha č.37 (č. 37 Usnesení RMP č. 906 ze dne 25. 8. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:434 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX