Bod č.38.:

RadM/4 - Výkup podílu na pozemcích parc. č. 314/2, parc. č. 3851/14 a parc. č. 3851/15, vše k.ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – důvodová zpráva z ledna 2016)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – katastrální mapy, modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký sníme, a turistická mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:452 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX