Bod č.28.:

OSS/3 - Neprominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 20. 6. 2016)
Příloha č.2 (Reakce na platový výměr ze dne 27. 7. 2016)
Příloha č.3 (Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 5. 8. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:523 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX