Bod č.42.:

MAJ/12 - Výkup podílu 8/15 k celku pozemků parc. č. 12767/2 a parc. č. 12767/4, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 661/2003 a č. 179/2005)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 974/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:537 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX