Bod č.11a.:

NámK/1 - Přijetí dotace z Fondu dopravy Plzeňského kraje na zpracování dokumentace pro realizaci stavby „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 44972016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:505 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX