Bod č.47.:

MAJ/6 - Směna pozemků v k. ú. Lobzy mezi městem Plzní a společností VEBA PLYN a.s. včetně zřízení věcného břemene ve prospěch města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost včetně souvisejících příloh)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 4)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (geometrický plán s vymezením služebnosti)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP )
Příloha č.8 (usn. RMP ze dne 27. 10. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:579 rok:2016

21. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 10.11.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX