Bod č.8a.:

EAP/6 - Odvod neoprávněně použitých prostředků z titulu porušení rozpočtové kázně z realizované akce „Obnova hist. části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kult. a hist. dědictví a rozšíření cestovního ruchu“

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 6.12.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX